Privaatsuspoliitika EE
Klienditeenindus
telefon I-V 9:00-17:00:
EE: +372 580 45252
LT: +370 613 90482
LV: +371 613 03010

Privaatsuspoliitika EE

I. Üldsätted
1. Käesolev privaatsuspoliitika reglementeerib OÜ „TOBIS“ (edaspidi – TOBIS)  ja TOBIS e-poodide www.tobis.lt, www.tobis.lv, www.tobis.ee, www.e–tobis.com (edaspidi e-pood) kliendi (edaspidi – Teie) põhilisi isikuandmete (– Teiega seotud informatsioon või selle fragmendid või selline informatsioon, mille põhjal on võimalik Teid otseselt või kaudselt identifitseerida)  kogumise, töötlemise ja säilitamise põhimõtteid ning korda.
2. Teie isikuandmete kogumist, töötlemist  ja säilitamist määratleb käesolev privaatsuspoliitika, Leedu Vabariigi Isikuandmete õiguskaitseseadus ja muud õigusaktid. Kui Te ei ole privaatsuspoliitika reeglitega nõus, ärge esitage enda isikuandmeid töötlemiseks.  
3. TOBIS juhindub järgmistest põhilistest isikuandmete töötlemise põhimõtetest:  
        3.1. Isikuandmed on kogutavad piiritletud ja õiguslikel eesmärkidel;  
        3.2. Isikuandmed on töödeldavad täpselt ja ausalt. 
        3.3. Isikuandmed on korrastatavad õiguslikel alustel, s.t. vaid neil juhtudel, kui: 
            3.3.1. andmete subjekt annab selleks nõusoleku, s.t. on nõus pidama kinni e-kaubanduse ja privaatsuspoliitika reeglitest; 
            3.3.2. sõlmitav või täidetav on leping, mille üheks pooleks on andmete subjekt; 
            3.3.3. TOBIS on kohustatud töötlema isikuandmeid seadustega ettenähtud korras; 
            3.3.4. isikuandmeid tuleb töödelda neist õiguslikest huvidest tulenevalt, millest on huvitatud  TOBIS või kolmas isik, kellele on isikuandmed esitatavad juhul, kui andmete subjekti huvid ei ole sellega rikutavad. 
        3.4. Isikuandmed on pidevalt uuendatavad. 
        3.5. Isikuandmed on säilitatavad mitte kauem, kui see on vajalik andmete korrastamise eesmärkide elluviimiseks. 
        3.6. Isikuandmeid töötlevad vaid need töötajad, kellele on selleks antud õigus. 
        3.7. Kogu informatsioon töödeldavate isikuandmete kohta on konfidentsiaalne. 
        3.8. Isikuandmete töötlemise korra kohta teavitatakse Valitsuse  poolt ette nähtud korras Riiklikku andmekaitseinspektsiooni.  
4. E-poe teenuseid on õigus kasutada:  
        4.1. kõigil tegutsemisvõimelistel füüsilistel isikutel, kes on mitte alla 18 aasta vanused; 
        4.2. alaealised, alates viieteistkümne kuni kaheksateistkümne aastased isikud võivad e-poe teenuseid kasutada ainult vanemate, kasuvanemate või hooldajate nõusolekul, väljaarvatud juhtudel, kui on iseseisvalt disponeeritav enda poolt teenitud raha või stipendiumiga; 
        4.3. juriidilised isikud;
        4.4. kõigi eelnevalt loetletud isikute volitatud esindajad. 

II. Isikuandmete kogumine, korrastamine, säilitamine 
5. TOBIS töötleb Teie isikuandmeid, mis on saadavad erinevatest allikatest, kaasaarvatud isikuandmete töötlemine: 
        5.1. mis on saadavad otseselt Teilt, siis kui Te esitate andmeid enda profiili loomiseks e-poes, informatsiooni saamiseks, küsitlustes osalemiseks, kommentaari jätmiseks, küsimuse esitamiseks,  TOBIS´ega ühenduse võtmiseks, tööle kandideerimiseks/praktika läbiviimiseks, kaebuse esitamiseks või muudel eesmärkidel. Teie isikuandmeid ei töödelda, kui Te ei esita neid omal soovil. 5.2. kui Te külastate TOBIS e-poode, on kasutatavad küpsised (cookies) – väike tekstifailide kogus, mille e-pood salvestab selle külastamisel Teie arvutisse või nutiseadme tarkvarasse, võimaldades nii jätta mõneks ajaks „meelde“ Teie tegevust ja valikud  (nt registreeringu nimi, keel, kirja suurus ja muud valikud), Teie ei pea neid aga igal e-poe külastuskorral või veebilehe lehitsemisel uuesti sisestama. Teie andmed, mida võib TOBIS töödelda, kui külastate TOBIS veebilehte: 
            5.2.1. informatsioon Teie poolt kasutatava vaatlusprogrammi kohta;  
            5.2.2. detailid Teie poolt läbivaadatud e-poodide kohta; 
            5.2.3. Teie IP aadress;
            5.2.4. viited, millele klikkisite;
            5.2.5. veebilehed, mida külastasite enne TOBIS e-poodi sisenemist.
        5.3. ja andmed teistest allikatest.
6. TOBIS austab Teist igaühe privaatsust. Teie Isikuandmed (nimi, perekonnanimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, isikukood, arveldusarve number, salasõnad, ostuajalugu, müügiajalugu ja muu e-poe registreeringuvormil äranäidatud informatsioon) on kogutavad ja töödeldavad selleks, et oleks võimalik:  
        6.1. töödelda Teie kaubatellimusi ja täita teisi lepingulisi kohustusi;  
        6.2. kirjutada välja finantsdokumente; 
        6.3. saata Teile informatsiooni ja vastata küsimustele; 
        6.4. lahendada probleeme, mis on seotud kauba esitlemise või kohaletoimetamisega;
        6.5. hinnata e-poe ning teenuste kasutamist ja mõista Teie otsinguharjumusi; 
        6.6. soovitada Teile tooteid; 
        6.7. viia läbi analüütilisi ja turu-uuringuid ning analüüsida TOBIS reklaamide efektiivsust, kaasaarvatud analüüsida käitumist internetis;  
        6.8. takistada tee petturlusele või avastada seda või muud kuritegevust ja (või) kontrollida Teie isikusamasust.
7. TOBIS võib täiendada Teie poolt esitatud isikuandmeid muu olemasoleva informatsiooniga. 
8. E-poodi registreerumiseks olete Te kohustatud esitama põhjalikke ja õigeid isikuandmeid.  
9. Teie isikuandmete töötlemine  ja  säilitamine TOBISe poolt on  korralduslike ja tehniliste vahendite korrastamine, mis kindlustab isikuandmete kaitstuse juhusliku või õigusvastase hävitamise, vahetamise, avaldamise, samuti muu seadusevastase kasutamise eest.  
10. TOBIS võib statistilistel eesmärkidel kasutada Teie isikuga otseselt mitte seotud andmeid, s.t. andmeid soetatud kauba kohta. Selliste statistiliste andmete kogumisel ja töötlemisel on garanteeritud, et Kliendi isik ei ole tuvastatav, samuti ei kasutata muid andmeid, mille põhjal võiks olla kliendi isik tuvastatav.  

III. Isikuandmete üleandmine kolmandatele isikutele  
11. TOBIS jätab endale õiguse anda informatsiooni üle kolmandatele isikutele: 
        11.1. ainult käesoleva dokumendi  6.4. punktis loetletud eesmärkide elluviimiseks; 
        11.2. ainult Leedu Vabariigi seadustega ettenähtud korras. 

IV. Isikut tõendavate dokumentide vahetamine või uuendamine 
12. Teil on õigus muuta ja/või värskendada registreerimisvormil esitatud informatsiooni. 

V. Informatsiooni või pretensioonide üleandmine 
13. Lastes töödelda enda isikuandmeid, on Teil õigus nõuda nende muutmist või peatada nende töötlemist, väljaarvatud säilitamist, kui andmed on töödeldavad seadusevastaselt. 
14. Teie palvele seoses isikuandmete töötlemisega, vastab TOBIS mitte hiljem, kui 30 tööpäeva jooksul alates Teie pöördumise esitamise päevast. Läbivaadatavad on vaid kirjalikult esitatavad palved (e-posti teel:  info@tobis.lt või posti teel, aadressil:  M. K. Čiurlionio g. 111, 66161 Druskininkai).

VI. Privaatsuspoliitika muutmine  
15. TOBISel on õigus osaliselt või täielikult muuta Privaatsuspoliitikat, teavitades sellest enda veebilehel, e-poes.  
16. Privaatsuspoliitika täiendused või muudatused jõustuvad nende väljakuulutamise päevast, s.t. alates sellest päevast, mil need on üleslaetavad e-poe veebilehele.